torsdag 22 oktober 2015

Sverige är på väg åt fel håll
Akuta åtgärder för ensamkommande barn.

Även Vimmerby berörs av det stora antalet människor som söker skydd i Sverige.  Våra boenden för ensamkommande barn är nu överfulla men trots det fortsätter Migrationsverket att anvisa barn hit - mellan fem och sju i veckan för närvarande.

En enig socialnämnd fattade därför beslutet idag att skapa ytterligare ett hem för ensamkommande barn i Nygård, Locknevi.  Det gäller 10 lägenheter där vissa är 2-rumslägenheter och samtliga är stora nog att hysa minst två personer per rum. 15 personer planeras det initialt för men minst det dubbla kan få plats om behovet uppkommer. I den elfte lägenheten på Nygård bor det idag en äldre dam. Hon är välkommen att bo kvar men skulle hon önska att lämna så kommer hon erbjudas förtur till lägenhet någon annanstans samt pack-, städ- och flytthjälp.

För tillfället är det kyrkan som hyr lokalerna men de har vänligt nog erbjudit sig att lämna lokalerna redan 1 november så att boendet kan öppnas så snart det finns personal. Rekrytering är sedan en tid tillbaka igång.  Glädjande nog är det många,och många med rätt kompetens, som har sökt tjänsterna. Socialnämnden räknar därför med att öppna senast från årsskiftet.

Behovet av ett nytt boende är dock  mer  akut än så. Idag har därför socialförvaltningen, som en tillfällig akutåtgärd, valt att öppna upp den tomma enheten på Vimarhaga. Där finns möjlighet att husera upp till 20 barn och eftersom enheten redan är möblerad kommer det att gå snabbt att ta den i bruk. Enheten kommer att användas till dess Nygård öppnas. Det finns i dagsläget inga planer på att fortsätta efter det.

Som enheten är planerad kommer de ensamkommande inte att ha någon eller väldigt lite kontakt med övriga boende på Vimarhaga. De kommer kunna inta sina måltider på sin egen enhet och man tittar på möjligheten med en egen ingång genom vad som idag är en branddörr.

Det finns i dagsläget ingen kö till äldreboende i Vimmerby som inte kommer att kunna mötas upp inom den tiden socialförvaltningen har på sig att bereda en plats, dvs alla äldre som bedömts ha behov av ett vård- och omsorgsboende, har fått eller kommer att få en plats. Socialnämnden hade inte några planer på att öppna upp avdelningen inom det närmaste året. Det är alltså inte så att några äldre fått kliva åt sidan för att göra rum för våra ensamkommande barn.

Upplägget är oortodoxt men vi befinner oss i ett akutläge och det här blir en enkel, tillfällig lösning på ett stort problem.

Migrationsverket ersätter Vimmerby kommun per belagd plats. Varken öppnandet av Vimarhagas tomma avdelning eller Nygård kommer att belasta kommunens ekonomi. Däremot innebär det ett antal nya arbetstillfällen för kommunen.

av Marie Nicholson


torsdag 15 oktober 2015

Om placeringar av ensamkommande barn

De senaste dagarna har Vimmerby ett antal gånger omnämnts i media för en akut placering av ett ensamkommande barn som kostar Sek3600 per dygn.

Socialnämnden strävar efter att i största möjliga mån använda våra egna familjehem och bara i undantagsfall anlita konsultentstödda familjer. Signalerna om detta är tydliga från politiken och vi har fullt förtroende för att tjänstmännen kan göra en riktig bedömning av vad som är ett undantag. Det uppmärksammade fallet föll under undantagsregeln.

Det har dock inte framkommit i media att kostnaden för den här placering täcks av Migrationsverket och  belastar inte kommunens ekonomi. På sociala medier har slutsatsen dragits att placeringen skulle vara en bidragande orsak till nedskärningarna inom Kulturskolan. Det är alltså en helt felaktig slutsats.

Att placeringar är kostsamma är det ingen som säger emot. På individ- och familjeomsorgen arbetar man först och främst med att skapa hemmaplanslösningar. I majoritetens budget finns satsningar på två nya tjänster för att förstärka det arbetet och satsa mer tid på förebyggande insatser. Det är viktiga satsningar och kanske kommer vi behöva förstärka ytterligare. Externa placeringar kommer dock även i fortsättningen behöva göras när individens behov av stöd är så omfattande eller komplext att vi inte kan tillfredsställa det på hemmaplan. Men då handlar det, som sagt, om undantag.

Marie Nicholson, v. ordf. Socialnämndenfredag 2 oktober 2015

Svarsalternativen inför folkomröstningen

PRESSMEDDELANDE 2 OKTOBER 2015

En arbetsgrupp bestående av Tomas Peterson, Eva Berglund, Peter Högberg samt Marie Nicholson har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram svarsalternativ inför vårens rådgivande folkomröstning.  Gruppen har under arbetets gång rådslagit med initiativtagaren, Peter Fjällgård, med ett antal tjänstemän inom kommunen, med respektive fullmäktigegrupp samt lyssnat in de förslag som oppositionspolitiker fört fram.

Tre svarsalternativ har utformats, varav ett motsvarar en blank röst. Detta för att uppmuntra ett högt valdeltagande.

Förslaget lyder:

A: Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne.

B: Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och förskola.

C. Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

Kommunens svåra ekonomiska läge kräver att en betydande besparing måste göras oavsett resultatet av en folkomröstning. Det är majoritetens mening att den rambudget som togs i juni 2015 ska följas. Skulle kommunfullmäktige som en följd av folkomröstningen välja att riva upp nedläggningsbesluten kommer alltså barn- och utbildningsnämnden att få anpassa sin verksamhet. Gruppen har ansett det viktigt att kommunicera den konsekvensen till väljarna då alla skolor, även de med nedläggningsbeslut, kan komma att beröras på olika sätt.

I dagsläget är det omöjligt att säga vilka andra besparingar som skulle kunna göras inom skola och förskola då de neddragningar och effektiviseringar som rimligtvis kan göras redan är gjorda eller kommer att verkställas under 2016. Även andra av kommunens verksamheter kan komma att beröras.

Majoriteten hoppas på en valrörelse präglad av god ton och saklighet, samt ett högt valdeltagande.

För mer information, kontakta Marie Nicholson, marie.nicholson@gmx.com, mob. 0723196533

torsdag 1 oktober 2015

Första dagen på jobbet

 Tomas Peterson öppnar dörren till Vimmerby Stadhus, stegar över det gråa golvet och uppför trappstegen med lätta, lugna kliv. Tusentals gånger har han gått uppför de här trapporna. Alla dessa ärenden, alla människor han mött och all kunskap som hopat sig och så till sist kom den då...första dagen på jobbet.

Kommunalråd i Vimmerby, mitt i den politiska kultje som blåser än hit än dit. Vilken sorts människa är han, vårt nya kommunalråd, som har modet att kliva framåt när så många andra skulle backat?

Vadå stress?,svarar han när jag undrar hur han ska hantera den biten. Lugn och eftertanke hjälper, lägger han till, liksom för att skicka ett tips till oss yngre som ännu inte lärt oss att en god politiker måste hålla hela vägen ut. Det är just lugnet och eftertanken som landat Tomas i kommunalrådssstolen den här dagen, det här året.

Det glimtar till i ögonen när Tomas talar om sin barndom ute i Toverum. På den tiden var somrarna somriga och vintrarna vita. Det badades i sjöar, åktes skidor och skridskor och hem gick man bara när man var helt slut och halvt svulten. Familjen hade eget företag på landsbygden och Tomas blev ett tidigt vittne till den förtvivlan många kände inför urbaniseringen. Först försvann post- och telestationen, sedan skolan och snart fanns inte lanthandeln mer. Man hade blivit förlåten för att tro att det var slutet på landsbygden då, men när så en ny riksväg byggdes ca 5 år senare blev det ljusare tider, Toverum fick ett lyft och bygden lever kvar.

Att bli stor, när jag växte upp, var att ta ansvar, att utbilda sig och visa familjen att man kom framåt. Så jag tog ansvar och utbildade mig till civilingenjör. Sina studieår beskriver Tomas som krävande. Från Tekniska Högskolan i Linköping examinerades bara 70 av de 140 kurskamrater som påbörjat utbildningen. Det hårda studietempot och höga kraven förde samman studenterna. Kamratskap, flit och hur viktigt det är att hjälpa varandra, listar Tomas högst bland de lärdomar studierna gav honom.

På studieåren följde en karriär inom olika storföretag, bl.a. som ekonomichef, där det som gällde var att göra rätt, att kunna presentera sina ideer, motivera sina medarbetare och att kunna fatta beslut. I 22 år har han dessutom varit rådgivare inom företagande på alla nivåer, stort som smått. Människokännedom, stor utlandserfarenhet, organisation, affärsinstinkt...listan på erfarenheterna från karriären kan göras lång.
 
Politiken har alltid varit närvarande i Tomas liv.  Min farfar var ordförande i den lilla lokala högerföreningen. Pappa och mamma var medlemmar i ungdomsförbund och parti. Själv var jag så klart fri att välja mig egen väg men det var inga konstigheter. 1975 sådär, när marginalskatter låg mot 100% och löntagarfonder drevs på, då var måttet rågat för mig och jag blev partimedlem.
Tomas engagemang i moderaterna är gedigt och han har bl.a. varit förbundsordförande i Kalmar län. 2011 avgick han dock alla sina politiska uppdrag då han och två andra Vimmerbypolitiker prickades för att ha fattat ett beslut utanför den korrekta delegationsordningen. Peterson beskriver tiden som tuff och prickningen som inte helt rättvist. Visst var det fel, men jag hade tillit till att andra skulle hantera det formella korrekt. Så skedde aldrig. Men ansvaret var mitt och det var inte tal och att inte ta det.

Han talar inte så mycket om sin familj,vårt nya kommunalråd, men de finns där i bakgrunden med fullt och fast stöd - hustru och dotter. Det måste avsättas tid till dem och till att ta sig ut i skog och  mark, menar Tomas.  Jag undrar om det inte är just därifrån det där markanta lugnet får sin kraft.
Innan jag lämnar Tomas att göra sig hemmastadd på nya kontoret undrar jag kort om han har ett drömscenario för sitt ledarskap.

Ja, så klart är det en ekonomi i balans, en gladare, roligare och riktigt varmt välkomnande kommun som ligger högst upp. Men drömscenario...han funderar ett tag... Jag hoppas som kommunalråd få klippa bandet till en elektrifierad modern järnväg från Kalmar via Vimmerby till Linköping, säger han till sist med ett brett leende.

Välkommen till nya jobbet Tomas Peterson!

av Marie Nicholson

torsdag 17 september 2015

Socialnämnden satsar på hemmaplanslösningar och förebyggande arbete.

I socialnämndens verksamhetsbudget som togs idag presenterades några av de satsningar som vi i majoriteten vill genomföra för att minska trycket på socialförvaltningen och bättre kunna hjälpa utsatta barn och vuxna.  

Inom barn och familj föreslås det anställas en behandlare med inriktning på hemmaplanslösningar. Det skulle möjliggöra att vi kan avsluta placeringar och förebygga att nya behöver göras. Vi kommer ha bättre förutsättningar att kunna erbjuda familjer råd och stöd redan i ett tidigt skede vilket förhoppningsvis leder till färre orosanmälningar och därmed ett minskat behov av utredningar.
Även inom beroendegruppen föreslår majoriteten att  det anställs en behandlare med liknande uppdrag att hitta lösningar för individer på hemmaplan.


Majoriteten har i sin budget strävat efter att hitta områden där satsningar kommer att ge bäst effekt både på ekonomi och på människor. Senare i höst kommer vi presentera ytterligare satsningar på friskvård och  på att utreda och förebygga sjukfrånvaro bland kommunens medarbetare.

tisdag 15 september 2015

Moderaterna bjuder in till medborgarråd

Moderaterna i Vimmerby kommer från och med i höst att hålla ett antal medborgarråd där olika yrkes-, samhälls- eller geografiska grupper bjuds in för att samtala med moderata kommunpolitiker.

Det blir en lyssnarresa för att ta reda på hur olika grupper upplever Vimmerby - det bra och det dåliga. Vi vet att många invånare känner ett stort avstånd till politiken och det här blir också ett sätt att få direktkontakt med en politiker som man kan, om man så önskar, fortsätta att hålla kontakten med när frågor eller idéer dyker upp.

Den första gruppen bjuds in om någon vecka.

Är du och dina arbetskamrater, grannar och/eller vänner intresserade av att möta upp med moderata kommunpolitiker? Skicka ett mail till marie.nicholson@gmx.com så ordnar vi gärna det.

torsdag 20 augusti 2015

Moderaterna väljer ny gruppstyrelse.

Ett nytt ledarskap innebär förändring och med det kommer möjligheten att lyfta nya namn och tänka på framtiden!

Tre kvinnor* och tre män, mellan 19 och 62 år, med vitt skilda intressen och bakgrunder - så ser moderaternas nya gruppstyrelse ut.

Tillsammans hoppas vi kunna bli ett riktigt energitillskott i partiarbetet.

På bilden Linda Ungsäter, Claes Wetterström, Niklas Gustafsson, Marie Nicholson, Lisa Blom samt Tomas Petersson


Vill du vet mer om oss? Det kommer snart en längre presentation av var och en. 
*Linda Ungsäter är inte valbar då hon inte är ledamot eller ersättare i KF och har därför formellt inte rösträtt i gruppen, men kommer att delta i arbetet.

onsdag 19 augusti 2015

Tomas Peterson nominerad till ny ordförande i kommunstyrelsen.

Under kvällens gruppmöte har Nya Moderaterna i Vimmerby nominerat Tomas Peterson till ny ordförande i kommunstyrelsen.Tomas Peterson är 62 år, civilingenjör med bakgrund som ekonomichef och företagsrådgivare samt en lång och gedigen politisk bakgrund. Peterson är bosatt i Toverum och förutom sitt politiska engagemang även föreningsaktiv inom fiskevård och jakt.

I valet av ledare har moderaterna sökt någon som kombinerar nytänk med den stabilitet som Vimmerby behöver under åren som kommer. Tomas har varit den givna kandidaten. Medlemmar i den moderata gruppen har hyllat Tomas för hans ödmjuka inställning till uppdraget och för den lyhördhet med vilken han bemöter både partimedlemmar och allmänhet.

2010 avgick Peterson sina uppdrag efter att dåvarande KS presidie nekats ansvarsfrihet pga av ett avtal om en tjänstemannapension som påtecknades  i strid mot delegationsordningen. "Tomas hantering av händelsen, att han valde att ta ansvar och avgå sina uppdrag, gör att att vi har än större förtroende för honom idag. Misstag kan alla begå men det är hur man agerar efteråt som avgör hur man är som människa," sa gruppledare Marie Nicholson.

Även avgående kommunlrådet Micael Glennfalk uttryckte sitt stöd för Peterson:  "Jag stöder Tomas Petersson som KSO, han är den mest erfarne vi kan sätta på jobbet idag och jag är glad över att han åtar sig uppdraget".

Vill du veta mer om Tomas? Det kommer snart en längre artikel på bloggen.