måndag 22 februari 2016

Linda Ungsäter lämnar som vice ordf av BUN

PRESSMEDDELANDE 22 FEB 2016

Vid lunchtid idag lämnade Linda Ungsäter (m) in om entledigande från sitt uppdrag som vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden,  Vimmerby.  Vid årsskiftet bytte Ungsäter arbete och den ökade arbetsbelastningen som nya karriären medfört har gjort det omöjligt att klara av ett så betungande uppdrag som vice ordförande i BUN.

Beslutet att avgå uppdraget togs för ca en månad sedan men Ungsäter valde att stanna kvar över folkomröstningen.  Begäran om entledigande lämnades in före resultatet av folkomröstningen var känt och har inte på något sätt påverkat hennes beslut.

Ungsäter kommer eventuellt även i fortsättning ingå i barn- och utbildningsnämnden som moderat ersättare.

Marie Nicholson

Gruppledare, Moderaterna i Vimmerby

måndag 15 februari 2016

Därför behöver skolorna stängas

När vi inom majoriteten föreslog skolnedläggningar gjorde vi det för att slippa försämra för hela grundskolan. I den här texten ska vi försöka förklara varför vi föreslår att Brännebro och Djursdala skolor, samt Pelarne förskola, ska läggas ned.

Vi har stor förståelse för att familjer som valt att bosätta sig utanför Vimmerby tätort känner sig orättvist behandlade. Landsbygden har länge drabbats av försämrad service på olika sätt. Vi tror på en levande landsbygd och vill att människor ska kunna bo kvar.

Med de nya budgetramarna och underskottet i förskolan behöver barn- och utbildningsnämnden minska sina kostnader med 15 miljoner kronor. Vårt mål är att besparingarna ska påverka våra barns utbildning så lite som möjligt.


Vi lyssnar på motargumenten och vi förstår motståndet. I Pelarne, Djursdala och Brännebro berörs 78 barn. Totalt i Vimmerby kommun fanns den 2 februari 2016 cirka 1 700 elever i grundskolan och 758 barn i förskolan. Vi måste ta ansvar för alla barn, inte bara barnen i de skolor som föreslås läggas ned. Alternativen till skolnedläggning är mycket värre. Då försämras förutsättningarna för alla barns utveckling och lärande i skolan.

Vi har undersökt genomförande, kostnad och konsekvenser av förslag som kommit in från allmänheten, tjänstemännen och oppositionen. Ser man till skolan som helhet och till alla barns bästa, då är det en mycket bättre lösning att flytta verksamheterna i Djursdala, Brännebro och Pelarne, än att fördela besparingarna över hela grundskolan.

Alternativ A:
Skolnedläggningar
(78 barn berörs)
Alternativ B:
Andra besparingar motsvarande 10,8 tjänster inom grundskolan (1700 barn berörs)
      Längre resväg till skola/förskola
 Ny miljö i större skolor och större grupper
Till en början minskad trygghet
Längre dagar
2,8 lärartjänster försvinner (inkl extra tilldelning för liten skola)
1 rektorstjänst försvinner
Kan innebära:
Större klasser med fler än 30 elever
Färre pedagoger
Färre specialpedagoger
Färre språktillval, två alternativ i stället för tre som idag
Obefintlig labbtid i fysik och kemi
Stor risk för ökade sjuktal bland pedagogerna
Minskad elevstödspersonal


Läggs skolorna i Djursdala, Brännebro och förskolan i Pelarne ner kommer barnen att följas noggrant i sina nya skolor och klasser. Elevernas trygghet, trivsel och resultat är i fokus på alla våra skolor.


torsdag 22 oktober 2015

Sverige är på väg åt fel håll
Akuta åtgärder för ensamkommande barn.

Även Vimmerby berörs av det stora antalet människor som söker skydd i Sverige.  Våra boenden för ensamkommande barn är nu överfulla men trots det fortsätter Migrationsverket att anvisa barn hit - mellan fem och sju i veckan för närvarande.

En enig socialnämnd fattade därför beslutet idag att skapa ytterligare ett hem för ensamkommande barn i Nygård, Locknevi.  Det gäller 10 lägenheter där vissa är 2-rumslägenheter och samtliga är stora nog att hysa minst två personer per rum. 15 personer planeras det initialt för men minst det dubbla kan få plats om behovet uppkommer. I den elfte lägenheten på Nygård bor det idag en äldre dam. Hon är välkommen att bo kvar men skulle hon önska att lämna så kommer hon erbjudas förtur till lägenhet någon annanstans samt pack-, städ- och flytthjälp.

För tillfället är det kyrkan som hyr lokalerna men de har vänligt nog erbjudit sig att lämna lokalerna redan 1 november så att boendet kan öppnas så snart det finns personal. Rekrytering är sedan en tid tillbaka igång.  Glädjande nog är det många,och många med rätt kompetens, som har sökt tjänsterna. Socialnämnden räknar därför med att öppna senast från årsskiftet.

Behovet av ett nytt boende är dock  mer  akut än så. Idag har därför socialförvaltningen, som en tillfällig akutåtgärd, valt att öppna upp den tomma enheten på Vimarhaga. Där finns möjlighet att husera upp till 20 barn och eftersom enheten redan är möblerad kommer det att gå snabbt att ta den i bruk. Enheten kommer att användas till dess Nygård öppnas. Det finns i dagsläget inga planer på att fortsätta efter det.

Som enheten är planerad kommer de ensamkommande inte att ha någon eller väldigt lite kontakt med övriga boende på Vimarhaga. De kommer kunna inta sina måltider på sin egen enhet och man tittar på möjligheten med en egen ingång genom vad som idag är en branddörr.

Det finns i dagsläget ingen kö till äldreboende i Vimmerby som inte kommer att kunna mötas upp inom den tiden socialförvaltningen har på sig att bereda en plats, dvs alla äldre som bedömts ha behov av ett vård- och omsorgsboende, har fått eller kommer att få en plats. Socialnämnden hade inte några planer på att öppna upp avdelningen inom det närmaste året. Det är alltså inte så att några äldre fått kliva åt sidan för att göra rum för våra ensamkommande barn.

Upplägget är oortodoxt men vi befinner oss i ett akutläge och det här blir en enkel, tillfällig lösning på ett stort problem.

Migrationsverket ersätter Vimmerby kommun per belagd plats. Varken öppnandet av Vimarhagas tomma avdelning eller Nygård kommer att belasta kommunens ekonomi. Däremot innebär det ett antal nya arbetstillfällen för kommunen.

av Marie Nicholson


torsdag 15 oktober 2015

Om placeringar av ensamkommande barn

De senaste dagarna har Vimmerby ett antal gånger omnämnts i media för en akut placering av ett ensamkommande barn som kostar Sek3600 per dygn.

Socialnämnden strävar efter att i största möjliga mån använda våra egna familjehem och bara i undantagsfall anlita konsultentstödda familjer. Signalerna om detta är tydliga från politiken och vi har fullt förtroende för att tjänstmännen kan göra en riktig bedömning av vad som är ett undantag. Det uppmärksammade fallet föll under undantagsregeln.

Det har dock inte framkommit i media att kostnaden för den här placering täcks av Migrationsverket och  belastar inte kommunens ekonomi. På sociala medier har slutsatsen dragits att placeringen skulle vara en bidragande orsak till nedskärningarna inom Kulturskolan. Det är alltså en helt felaktig slutsats.

Att placeringar är kostsamma är det ingen som säger emot. På individ- och familjeomsorgen arbetar man först och främst med att skapa hemmaplanslösningar. I majoritetens budget finns satsningar på två nya tjänster för att förstärka det arbetet och satsa mer tid på förebyggande insatser. Det är viktiga satsningar och kanske kommer vi behöva förstärka ytterligare. Externa placeringar kommer dock även i fortsättningen behöva göras när individens behov av stöd är så omfattande eller komplext att vi inte kan tillfredsställa det på hemmaplan. Men då handlar det, som sagt, om undantag.

Marie Nicholson, v. ordf. Socialnämndenfredag 2 oktober 2015

Svarsalternativen inför folkomröstningen

PRESSMEDDELANDE 2 OKTOBER 2015

En arbetsgrupp bestående av Tomas Peterson, Eva Berglund, Peter Högberg samt Marie Nicholson har sedan en tid tillbaka arbetat med att ta fram svarsalternativ inför vårens rådgivande folkomröstning.  Gruppen har under arbetets gång rådslagit med initiativtagaren, Peter Fjällgård, med ett antal tjänstemän inom kommunen, med respektive fullmäktigegrupp samt lyssnat in de förslag som oppositionspolitiker fört fram.

Tre svarsalternativ har utformats, varav ett motsvarar en blank röst. Detta för att uppmuntra ett högt valdeltagande.

Förslaget lyder:

A: Jag röstar för att lägga ner skolorna i Gullringen och Djursdala samt förskolan i Pelarne.

B: Jag röstar för att bevara skolorna och förskolorna på landsbygden i Vimmerby kommun under den här mandatperioden och överlåter åt kommunens förtroendevalda att besluta om besparingen på andra områden inom skola och förskola.

C. Jag väljer att inte ta ställning i frågan.

Kommunens svåra ekonomiska läge kräver att en betydande besparing måste göras oavsett resultatet av en folkomröstning. Det är majoritetens mening att den rambudget som togs i juni 2015 ska följas. Skulle kommunfullmäktige som en följd av folkomröstningen välja att riva upp nedläggningsbesluten kommer alltså barn- och utbildningsnämnden att få anpassa sin verksamhet. Gruppen har ansett det viktigt att kommunicera den konsekvensen till väljarna då alla skolor, även de med nedläggningsbeslut, kan komma att beröras på olika sätt.

I dagsläget är det omöjligt att säga vilka andra besparingar som skulle kunna göras inom skola och förskola då de neddragningar och effektiviseringar som rimligtvis kan göras redan är gjorda eller kommer att verkställas under 2016. Även andra av kommunens verksamheter kan komma att beröras.

Majoriteten hoppas på en valrörelse präglad av god ton och saklighet, samt ett högt valdeltagande.

För mer information, kontakta Marie Nicholson, marie.nicholson@gmx.com, mob. 0723196533

torsdag 1 oktober 2015

Första dagen på jobbet

 Tomas Peterson öppnar dörren till Vimmerby Stadhus, stegar över det gråa golvet och uppför trappstegen med lätta, lugna kliv. Tusentals gånger har han gått uppför de här trapporna. Alla dessa ärenden, alla människor han mött och all kunskap som hopat sig och så till sist kom den då...första dagen på jobbet.

Kommunalråd i Vimmerby, mitt i den politiska kultje som blåser än hit än dit. Vilken sorts människa är han, vårt nya kommunalråd, som har modet att kliva framåt när så många andra skulle backat?

Vadå stress?,svarar han när jag undrar hur han ska hantera den biten. Lugn och eftertanke hjälper, lägger han till, liksom för att skicka ett tips till oss yngre som ännu inte lärt oss att en god politiker måste hålla hela vägen ut. Det är just lugnet och eftertanken som landat Tomas i kommunalrådssstolen den här dagen, det här året.

Det glimtar till i ögonen när Tomas talar om sin barndom ute i Toverum. På den tiden var somrarna somriga och vintrarna vita. Det badades i sjöar, åktes skidor och skridskor och hem gick man bara när man var helt slut och halvt svulten. Familjen hade eget företag på landsbygden och Tomas blev ett tidigt vittne till den förtvivlan många kände inför urbaniseringen. Först försvann post- och telestationen, sedan skolan och snart fanns inte lanthandeln mer. Man hade blivit förlåten för att tro att det var slutet på landsbygden då, men när så en ny riksväg byggdes ca 5 år senare blev det ljusare tider, Toverum fick ett lyft och bygden lever kvar.

Att bli stor, när jag växte upp, var att ta ansvar, att utbilda sig och visa familjen att man kom framåt. Så jag tog ansvar och utbildade mig till civilingenjör. Sina studieår beskriver Tomas som krävande. Från Tekniska Högskolan i Linköping examinerades bara 70 av de 140 kurskamrater som påbörjat utbildningen. Det hårda studietempot och höga kraven förde samman studenterna. Kamratskap, flit och hur viktigt det är att hjälpa varandra, listar Tomas högst bland de lärdomar studierna gav honom.

På studieåren följde en karriär inom olika storföretag, bl.a. som ekonomichef, där det som gällde var att göra rätt, att kunna presentera sina ideer, motivera sina medarbetare och att kunna fatta beslut. I 22 år har han dessutom varit rådgivare inom företagande på alla nivåer, stort som smått. Människokännedom, stor utlandserfarenhet, organisation, affärsinstinkt...listan på erfarenheterna från karriären kan göras lång.
 
Politiken har alltid varit närvarande i Tomas liv.  Min farfar var ordförande i den lilla lokala högerföreningen. Pappa och mamma var medlemmar i ungdomsförbund och parti. Själv var jag så klart fri att välja mig egen väg men det var inga konstigheter. 1975 sådär, när marginalskatter låg mot 100% och löntagarfonder drevs på, då var måttet rågat för mig och jag blev partimedlem.
Tomas engagemang i moderaterna är gedigt och han har bl.a. varit förbundsordförande i Kalmar län. 2011 avgick han dock alla sina politiska uppdrag då han och två andra Vimmerbypolitiker prickades för att ha fattat ett beslut utanför den korrekta delegationsordningen. Peterson beskriver tiden som tuff och prickningen som inte helt rättvist. Visst var det fel, men jag hade tillit till att andra skulle hantera det formella korrekt. Så skedde aldrig. Men ansvaret var mitt och det var inte tal och att inte ta det.

Han talar inte så mycket om sin familj,vårt nya kommunalråd, men de finns där i bakgrunden med fullt och fast stöd - hustru och dotter. Det måste avsättas tid till dem och till att ta sig ut i skog och  mark, menar Tomas.  Jag undrar om det inte är just därifrån det där markanta lugnet får sin kraft.
Innan jag lämnar Tomas att göra sig hemmastadd på nya kontoret undrar jag kort om han har ett drömscenario för sitt ledarskap.

Ja, så klart är det en ekonomi i balans, en gladare, roligare och riktigt varmt välkomnande kommun som ligger högst upp. Men drömscenario...han funderar ett tag... Jag hoppas som kommunalråd få klippa bandet till en elektrifierad modern järnväg från Kalmar via Vimmerby till Linköping, säger han till sist med ett brett leende.

Välkommen till nya jobbet Tomas Peterson!

av Marie Nicholson